Công ty cổ phần cơ khí tiến đạt - Chuyên gia công kim loại tấm - dột dập cnc - đột lỗ - đột lưới - cắt LAZER - sản xuất kệ để hàng - tủ điện - kết cấu thép nhà xưởng


Giá vàng Giá vàng 9999
Tỷ giá Tỷ giáChào m?ng quý khách d?n v?i Website

Công ty c? ph?n co khí Ti?n Ð?t • S?N XU?T - Ð?T D?P

  Các chi ti?t


  Chi ti?t
 • GIA CÔNG Ð?T D?P CNC

  Gia công d?t l?, d?t sàng


  Chi ti?t
 • S?N XU?T - Ð?T D?P

  Các chi ti?t


  Chi ti?t
 • THI?T K? S?N XU?T

  K? d? hàng, Khay d?ng hàng, k? siêu th?


  Chi ti?t
 • THI?T K? S?N XU?T

  Máng cáp di?n, do?n n?i máng cáp di?n


  Chi ti?t
 • THI?T K? S?N XU?T

  Gia công màn hình LED


  Chi ti?t
 • Ð?T D?P CNC

  Gia công d?t l?, d?t lu?i


  Chi ti?t
 • THI?T K? S?N XU?T

  Khung thép ti?n ch?, nhà xu?ng, nhà kho


  Chi ti?t
 • Ð?t d?p CNC

  Gia công kim lo?i t?m, gia công t?m inox


  Chi ti?t
 • THI?T K? S?N XU?T

  Gia công t? di?u khi?n di?n, t? di?n


  Chi ti?tCông ty c? ph?n co khí Ti?n Ð?t xin g?i l?i chào và l?i chúc s?c kh?e, thành d?t t?i toàn th? quý v?.

Tr?i qua g?n 10 nam thành l?p , v?i quy mô ban d?u ch? là m?t xu?ng s?n xu?t r?t nh? gia công , s?n xu?t m?t vài lo?i s?n ph?m b?ng công ngh? th? công, t?i nay, Co khí Ti?n Ð?t dã không ng?ng d?u tu phát tri?n và tr? thành m?t trong nh?ng xu?ng có quy mô, ch?t lu?ng và d? cao uy tín trách nhi?m v?i khách hàng. V?i h? th?ng máy móc du?c d?u tu hi?n d?i nhu : Máy d?t d?p CNC KOMATSU, máy c?t LAZER, Máy ch?n CNC KOMATSU, Máy c?t AMADA..., và v?i d?i ngu nhân công lành ngh?, chúng tôi dã không ng?ng cho ra th? tru?ng nh?ng s?n ph?m có ch?t lu?ng và giá thành c?nh tranh nh?t.

Các s?n ph?m và d?ch v? ch? y?u c?a Co khí Ti?n Ð?t bao g?m :

   D?ch v? d?t d?p công ngh? cao

   D?ch v? gia công co khí trên các ch?t li?u: tôn, s?t, kim lo?i màu, inox,...

   D?ch v? gia công các s?n ph?m phu tr? nhu t?, v? h?p, máng di?n,...

   Thi?t k?, thi công Nhà ti?n ch?, nhà xe, nhà xu?ng, nhà kho.

   S?n xu?t k? thép l?p ghép, h? th?ng k? ch?a hàng công nghi?p trong nhà kho, xu?ng

   H? th?ng k? trung bày ( k? ch?a tài li?u, k? sách, k? siêu th?, k? d?ng linh ki?n)

   Bàn, gh?, xe d?y ph?c v? trong s?n xu?t dân d?ng, trong kho, xu?ng.

   Gia công các s?n ph?m co khí xu?t kh?u, gia công các thi?t b? công nghi?p.

   S?n xu?t v? b?ng di?n t?, màn hình LED theo yêu c?u

Các s?n ph?m c?a chúng tôi du?c s?n xu?t trên dây truy?n máy móc hi?n d?i, có d? chính xác và d?m b?o d? b?n, tính th?m m? cho m?i s?n ph?m. Phuong châm ho?t d?ng c?a chúng tôi là: làm t?t trong t?ng công do?n d? cho ra s?n ph?m cu?i cùng có ch?t lu?ng t?t nh?t, coi tr?ng tính th?m m?, d? b?n và ti?t gi?m chi phí d? có giá thành c?nh tranh.

V?i d?i ng? k? su tâm huy?t, giàu kinh nghi?m, chúng tôi s? làm hài lòng các khách hàng trong và ngoài nu?c.

Ð?n v?i Co khí Ti?n Ð?t quý khách s? du?c cung c?p nh?ng d?ch v? h?u mãi, ch?t lu?ng và giá thành h?p lý.

Kính chúc quý công ty luôn th?nh vu?ng và phát tri?n trong th?i k? h?i nh?p.

Trân tr?ng kính chào !